Karta pobytu dla studenta

Podstawą pobytu na terenie Polski jest wiza lub karta pobytu. Różnica miedzy tymi dokumentami polega na tym, że wiza wydawana jest na terenie własnego kraju, a karta – w Polsce w Wydziale Spraw Cudzoziemców (w Warszawie). Kartę się otrzymuje po uzyskaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Karta pobytu jest dokumentem stwierdzającym tożsamość cudzoziemca w Polsce. Uprawnia go również do wielokrotnego przekraczania granicy wraz z dokumentem podróży bez konieczności uzyskiwania wiz, do swobodnego podróżowania w strefie Schengen.

W ciągu tych trzech lat miałam kilka kart pobytu, zacznę od pierwszej karty czasowego pobytu, którą otrzymałam, mając status studenta. Pamiętam, przyjechałam do Polski mając wizę na 3 miesięcy. Żeby uzyskać kartę pobytu, musiałam złożyć dokumenty co najmniej 45 dni przed zakończeniem okresu ważności pobytu, w moim przypadku wizy (nie zawsze okres pobytu jest taki samy jak okres ważności wizy, np. w przypadku wizy wydanej na 180 dni z prawem do pobytu na okres 90 dni, trzeba złożyć dokumenty 45 dni przed końcem okresu 90 dni). Dlatego trzeba było zadzwonić do urzędu w celu umówienia się na spotkanie dużo wcześniej.

WAŻNE: Niezłożenie dokumentów w terminie może oznaczać konieczność opuszczenia Polski przed uzyskaniem karty pobytu.

Wcześniej cudzoziemcom, którzy dotrzymają terminu przysługiwała wiza proceduralna  na okres 3 miesięcy. Obecnie dla wniosków złożonych w terminie nie będą już wydawane wizy proceduralne na czas oczekiwania na decyzję ostateczną. W zamian w dokumencie podróży cudzoziemca zostanie umieszczony specjalny stempel potwierdzający złożenie wniosku w terminie.

Przedstawiam podstawową informację na temat karty.

OGÓLNE ZASADY WYDAWANIA KARTY POBYTU:

Karta pobytu wydawana jest cudzoziemcowi posiadającemu przynajmniej jedno z poniższych zezwoleń bądź rodzajów ochrony:

 • Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, karta ważna przez okres wydanego zezwolenia
 • Zezwolenie na osiedlenie się w Polsce, karta ważna przez 10 lat
 • Zezwolenie na pobyt w Polsce rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • Status uchodźcy,
 • Ochronę uzupełniającą,
 • Zezwolenie na pobyt tolerowany.

KARTA POBYTU NA CZAS OZNACZONY

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • 4 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;
 • 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografie powinny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym;
 • ważny dokument podróży (3 kserokopie + oryginał do wglądu);
 • potwierdzenie zameldowania czasowego;
 • tytuł prawny do lokalu. Za tytuł prawny do lokalu, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest jego zstępny, wstępny, lub małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca – w przypadku zamieszkania w akademiku trzeba wziąć w akademiku niezbędne zaświadczenie (kom. autorki).

Uważa się, że wymienione niżej koszty zamieszkania obejmują co najmniej wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.

DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:

w przypadku podjęcia lub kontynuacji studiów stacjonarnych lub dziennych studiów doktoranckich:

 • zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia (zgodne z wzorem) lub kontynuację studiów wydane przez jednostkę prowadzącą studia,
 • dowód uiszczenia opłat, jeżeli są one wymagane przez jednostkę prowadzącą studia w celu podjęcia lub kontynuowania studiów,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu, a także na pokrycie kosztów studiów, – w przypadku stypendium poproście sekretariat, żeby w zaświadczeniu wpisali wysokość stypendium (kom. autorki).
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

Pełną informację oraz wniosek znajdziecie na stronie biuletyniu informacji publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewodzkiego w Warszawie.


3 thoughts on “Karta pobytu dla studenta

 1. Dziń dobry!
  Mam pytanie do państwa. Jestem studętką uniwersyteta w Polsce,mam 17 lat, i chczałabym zrobić kartę pobytu. Czy mogę ja zrobić karte bez moich rodziców, żeby oni nie przyjechałi do Polski, jerzeli mam tutaj kuratora która odpowiadzalna za mnie?

Dodaj komentarz