Ważne: wiza proceduralna dla cudzoziemca

Obecnie dla wniosków złożonych w terminie nie będą już wydawane wizy proceduralne na czas oczekiwania na decyzję ostateczną. W zamian w dokumencie podróży cudzoziemca zostanie umieszczony specjalny stempel potwierdzający złożenie wniosku w terminie.

„Zgodnie z art.  61 ust. 2a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 234, poz. 1694 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 3 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 239, poz. 1593), jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony”.

„Stosownie do art. 61 ust. 3 w/w ustawy, jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Zamieszczenie stempla w dokumencie podróży cudzoziemca na podstawie art. 61 ust. 2a  oraz art. 71a ust. 2b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach nie jest równoznaczne z wydaniem wizy lub dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Polski oraz uprawniającego do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen. (…) Cudzoziemiec posiadający w/w stempel zamieszczony w dokumencie podróży może opuścić terytorium Polski (wyjeżdżając do kraju, do którego ma prawo wjazdu) natomiast, jeśli podlega on  obowiązkowi wizowemu, powinien uzyskać wizę uprawniającą do wjazdu i pobytu na terytorium Polski lub zezwolenie pobytowe wydane przez inne państwo obszaru Schengen, w celu ponownego wjazdu na terytorium Polski.” http://www.udsc.gov.pl/Nowa,ustawa,o,cudzoziemcach,1310.html

4 thoughts on “Ważne: wiza proceduralna dla cudzoziemca

  1. Właśnie też szukałam odpowiedzi na te pytania. I przejrzałam ustawę, na ile zrozumiałam, jeśli wszystkie terminy zostały spełnione (składanie wniosku, uzupełnienie braków), pobyt na terenie Polski z takim stemplem jest legalny, można wyjeżdżać z Polski, ale nie możne wjechać do Polski oraz podróżować do krajów Schengen. Coś podobnego mamy, kiedy wydana jest decyzja, ale jeszcze nie została wyrobiona karta pobytu.

  2. Hehe, mam taki już w paszporcie. Czyli tak naprawdę jest to jakgdyby wiza polska? A co kiedy skończy mi się aktualna karta pobytu? wtedy jestem na podstawie tego stemplu legalnie?…

Dodaj komentarz